กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระศรีรัตนมุนี, ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
  • นักธรรมชั้นเอก
  • ปร.ด.
  • พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  • พ.ศ.๒๕๔๖ รป.ม.
  • พ.ศ.๒๕๔๗ ศศ.ม.
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
  • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-