กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,เลขานุการสภาวิชาการ