กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระพรหมวชิรโมลี, ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่เกิด

หมู่ ๕ บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๔๘๐ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ.๒๔๙๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดศาลาลอย สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ.๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ (ประเภทสมัครสอบ) กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๐๙ สำเร็จการศึกษาประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
 • พ.ศ.๒๕๑๑ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๑๔ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๑๓ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ.๒๕๕๒ จบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๖ เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น กรรมการตรวจสอบ ธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น ครูสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ณ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๙ เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๗ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น ผู้รับใบอนุญาตจัดการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น กรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร ในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 • สาขาการจัดการพระปริยัติธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับธรรมบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีสังคม ดาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน