กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระเทพปัญญาสุธี


รองอธิการบดีวิทยาเขต นครศรีธรรมราช

สถานที่เกิด

บ้านแคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘

การศึกษา
 • พ.ศ.๒๔๙๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
 • พ.ศ.๒๔๙๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท
 • พ.ศ.๒๔๙๒ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 • พ.ศ.๒๔๙๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
 • พ.ศ.๒๔๙๓ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
 • พ.ศ.๒๔๙๔ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
 • พ.ศ.๒๔๙๕ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค
 • พ.ศ.๒๔๙๖ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
 • พ.ศ.๒๔๙๗ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค
 • พ.ศ.๒๕๐๐ สอบได้ม.๘
 • พ.ศ.๒๕๐๒ สอบได้ครู พ.
 • พ.ศ.๒๕๐๓ ได้พ.ป.
 • พ.ศ.๒๕๐๔ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๑๐ จบปริญญาบัตรปริญญาโท สาขาศาสนาและปรัชญา จากประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร
 • พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔ เป็น พระอาจารย์สอนประจำสำนักนักเรียนวัดคูหาสวรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระอาจารย์สอนวัดประยุรวงศาวาส
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-