กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

สถานที่เกิด

บ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๑๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ.๒๕๓๒ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๔๓ จบการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • พ.ศ.๒๕๔๙ จบปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) The Degree of philossphy (Buddhist Studies)
 • จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-