กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระวิมลมุนี


รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ


ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน


สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ
การศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-