คณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สิน
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร คณะ4 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร 10100
สถานที่ทำงาน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 035-248094โทรสาร.035-248095 เบอร์โทรศัพท์มือถือ089-143-4795
การศึกษา พ.ศ. 2519 น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดตะกุดเครือปลอก จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2525 ป.ธ. 3 สำนักวัดปทุมคงคาราชวรวริหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ระดับ 4 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ม.6 โรงเรียนสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2533 พธ.บ. (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 M.A. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2554 Ph.D. (Philosophy)มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย<
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2533 เป็นนิสิตทดลองปฏิบัติงานคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. 2534 เป็นพนักงานพิมพ์ดีด คณะพุทธศาสตร์ ตั้งแต่ 1 พ.ค.2534- 3 มิ.ย. 2534
พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. 2535 เป็นรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ (คณบดี พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ)ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2535 ถึง 28 ม.ค. 2535 ปัจจุบัน พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2537 เป็นเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ (คณบดี ต่วน สิริธมฺโม) ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2537 ถึง 31 มี.ค. 2535
พ.ศ. 2540 เป็นรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ (คณบดี พระราชปริยัติดิลก) ปัจจุบัน พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3
พ.ศ. 2555 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต (สมัยที่ 1) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2545 ถึง 1 ต.ค. 2545
พ.ศ. 2548 เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนสังคม เลขที่ 150 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต (สมัยที่ 2) ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2546 ถึง 25 ส.ค. 2546
พ.ศ.2553 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน
พ.ศ. 2553 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต (สมัยที่ 3)
พ.ศ. 2557 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ม.ค. 2557
พ.ศ.2557 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน เป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาดูงาน เคยร่วมเดินทางกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์เพื่อร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพของหลักสูตร องค์กร บุคลากร ในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา  อินเดีย จีน  ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนามสหภาพเมียนมา  เขตปกครองพิเศษฮองกง  เขตปกครองพิเศษไตหวัน เป็นต้น
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

เรื่องที่ทำการวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1  ปี

ประธาน

ความผาสุกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 2552

1 ปี

ประธาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาข้อสอบกลางของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

1 ปี

ประธาน

ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ

2 ปี

ร่วมวิจัย

ตำราวิชาการ เอกสารประกอบการสอน (โปรดระบุชื่อผลงาน)
               -วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน
         งานแต่ง/งานเรียบเรียง/งานแปล/ตำรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
               -หลักการและปรัชญาการศึกษา
ที่ปรึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขา สังคมศึกษา
งานบริการสังคม

                     ชื่อหน่วยงาน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา

ประธานกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนศึกษารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 5

โรงเรียนวัดปทุมคงคา

อาจารย์สอนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปทุมคงคา

รองประธานกรรมการบริหาร

รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-