ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
035-248-000 ต่อ 8000

เบอร์ติดต่อ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐