ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
พระครูสิริสารบัณฑิต


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
035-248-000 ต่อ 8753

สถานที่เกิด

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

-     ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๓

การศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ