คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธรรมาภิรตาราม(วัดสระพานสูง บางซื่อ) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
สถานที่ทำงาน สำนักงานคณบดี คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การติดต่อ ๐๘๖-๙๘๐-๘๕๖๑ อีเมล์: ekapatra_2549@yahoo.com
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบ 2535
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบ 2552
  • ปริญญาโท คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค  (M.A.)สถาบันMarathwada University India ปีที่จบ 2537
  • ปริญญาเอก คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สถาบัน Marathwada University India ปีที่จบ 2544
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๓๘ ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการหัวน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี

เรื่อง สาธารสุขหรือสาธารณทุกข์ ปีพิมพ์

๒๕๓๙

ทัศคติความเชื่อในเรื่องความตายของชาวพุทธไทย ปีงบประมาณ   (หัวหน้าโครงการ)

๒๕๕๒

ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานทางวิชาการปีงบประมาณ ( ผู้ร่วมวิจัย )
๒๕๔๗
อิทธิพลพระพุทธศาสนาต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ(ผู้ร่วมวิจัย)
๒๕๕๐
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน. ปีงบประมาณ (ผู้ร่วมวิจัย)
๒๕๔๘
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีงบประมาณ (ผู้ร่วมวิจัย) ๒๕๔๙
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีงบประมาณ (ผู้ร่วมวิจัย) ๒๕๔๙
ตำราวิชาการ ชีวิตกับจิตวิทยา เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๕๑
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๔๘
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแนวพุทธ เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๔๖
ทฤษฎีบุคลิกภาพ เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๔๑
จิตวิทยาสิริมงคล เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๔๙
จิตวิทยาองค์กร เอกสารประกอบการสอน โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร ปีพิมพ์ ๒๕๕๑
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-