คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา
พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด ๔๐ หมู่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจําภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน  ต.ลำไทร อ. วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐
การติดต่อ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๓ โทรสาร ๐–๓๕๒๔๘๐๓๔
การศึกษา
 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย โดยได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดีย, ๒๕๓๙
 • ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย, ๒๕๓๑
 • ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญาศาสนา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘
 • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๘
 • ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พก.ศ) กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๗
 • เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๕
 • นักธรรมเอก (น.ธ.เอก) สำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม, ๒๕๑๘
ประวัติการทำงาน
 • เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๓ สมัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๒๕๔๙ - ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการสภาวิชาการ (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 • เป็นกรรมการหลักสูตรนานาชาติ (๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาบรรณาคาร (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์   (ป.บส) (๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) และหลักสูตรประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร
 • เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการและกำกับดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมใน  โรงเรียนทั่วประเทศ (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นรองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ (๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
 • เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๔๙ – ปัจจุบัน)
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒๕๔๓ - ปัจจุบัน)
 • เป็นประธานองค์การศึกษา/อาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส   (๒๕๔๘-ปัจจุบัน)
 • เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี (๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 • เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖ และคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • เป็นเลขานุการวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (๒๕๔๘ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
 • ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่านการบูรณาการความรู้เรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอพียง ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV” (Development of Buddhist ASEAN Curriculum of Sangha University Integrated with Sufficiency Economic Philosophy of Thailand and CLMV countries)
 • หนังสือ เรื่อง Creative Sufficiency Economy of ASEAN (THAILAND AND CLMV COUNTRIES)” ผลงานวิพากษ์เสนอในงานประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การใช้ทฤษฏีฐานราก (Grounded Theory) แบบกรณีศึกษา” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙ กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในกระแสอาเซียน” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗ กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน”  ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรย์สันโดษ” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร์ สิปปะพลัง” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • บทความวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติพันธุกรรม” ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Philosophicil Outlook on Dukkha in the Early Buddhist Tradition”  จัดพิมพ์ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑
 • ร่วมกับ Prof.Dr.K.Srinivas  เขียนและจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “Buddhist Ethics  in the World of Impermanence”
 • ผลงานวิจัย เรื่อง “ศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” : A Study of Forms of       Buddhist  Ethical Development in Moobaan-Jaksan : Case Study of Jaksan   Group, Phanasnikom Dristrict, Cholburi Province.
 • เป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น ปรัชญาตะวันตก, พุทธปรัชญา, ศาสนา   เปรียบเทียบ, ประวัติพระพุทธศาสนา ฯลฯ คณะพุทธศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นประธานและกรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ระเบียบงานสารบรรณ” เพื่อใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๑
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ทำเนียบพระสังฆาธิการและเลขานุการ   ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานกิจการงานคณะสงฆ์ทั่วไป
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “การอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒” ปีที่   ๑-๑๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาบาลีของนักเรียนบาลีและ 
      ผู้สนใจทั่วไป
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “วิชาการเทศนา” องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อใช้เป็นคู่มือของพระนักเทศน์ – นักเผยแผ่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “๑๐๐ เทศนาบูชาพระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวารวรวิหาร
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ปัญญานิพนธ์” พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เป็นบรรณาธิการรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติและผลงานพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)” วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา  -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่, ๒๕๔๘พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับโล่รางวัลเกีรยติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร์” จากคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕