ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
035-248-000 ต่อ 8779

เบอร์ติดต่อ ๑๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๙