ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
035-248-000 ต่อ 8761

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ - ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๖๑
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน -
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-