กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พระพรหมโมลี


กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๕ แม่กองบาลีสนามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

สถานที่เกิด

บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ.๒๕๐๗ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดเกาะ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 • พ.ศ.๒๕๒๗ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าคณะภาค ๕
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕
 • กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น แม่กองบาลีสนามหลวง
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-