กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมหาโพธิวงศาจารย์


ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

สถานที่เกิด

ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๑๕ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  • พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้ประโยควิชาครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  • พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
  • พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๖
  • เจ้าสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
  • ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-