กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สมเด็จพระพุฒาจารย์


กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น
 • พ.ศ.๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าเกวียน
 • พ.ศ.๒๕๐๗ จบการศึกษาชั้นมศ.๓ จากโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (สาขา ๑ วัดท่าเกวียน)
 • พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๘
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ-ปทุมวัน
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เจ้าคณะภาค ๘
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
 • ประธานกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร