กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๕ วัดสามพระยา วรวิหาร ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
สถานที่ทำงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๗๖๒-๗๒๘๒ e-Mail: Khunin2012@hotmail.com
การศึกษา ๑.สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
๒.สถาบัน Pune University Maharatchara State India สาขาวิชา M.A.(Politic)
ประวัติการทำงาน

๒๕๒๔ เป็นนิสิตปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
๒๕๒๕-๒๕๒๘ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณบดี
๒๕๒๘-๒๕๓๐ ลาไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอินเดีย 
๒๕๓๓-๒๕๓๕ เป็นเลขานุการคณะครุศาสตร์ 
๒๕๓๕ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารศึกษา คณะครุศาสตร์ (อีกตำแหน่งหนึ่ง) 
๒๕๓๕-๒๕๓๖ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๓๖-๒๕๔๐ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๑-๒๕๔๒ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 
๒๕๔๑-๒๕๔๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
๒๕๔๕-๒๕๕๓ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๕๓-๒๕๖๑ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒๕๖๑-ปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-