ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครราชสีมา
061-019-5551

เบอร์ติดต่อ ๐๖-๑๐๑๙-๕๕๕๑