ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด 73 หมู่ 4 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 035248776 โทรสาร 035248013 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0814090044 อีเมล์ sutas8831179@hotmail.com
การศึกษา 1) สถาบัน กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย ปีที่จบการศึกษา 2534 วุฒิที่ได้รับ เปรียญธรรม 9 ประโยค
2) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2534 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา
3) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2540 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2530-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
2) พ.ศ.2545-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการศาสนศึกษา
3) พ.ศ.2544-2546 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4)พ.ศ.2546-2549 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักงานคณบดี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5)พ.ศ.2549-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6)พ.ศ.2549-มี.ค. 2559 ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7)พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี พ.ศ.

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2555

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ความรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

2556

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา

2557

เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2557-2559

ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-