ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดด่านใน
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-