ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนกลาง
พระศรีธรรมภาณี,ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สถานที่เกิด

พัทธสีมาวัดบางแคกลาง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๔๑ พธ.บ.
  • พ.ศ.๒๕๔๖ อ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.๒๕๕๐ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่-พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี