ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตนครราชสีมา

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์
  • เจ้าคณะอำเภอปากช่อง
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-