คณะกรรมการบริหารบุคคล
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี