คณะกรรมการบริหารบุคคล
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๒๑๐๐
สถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๔ E-Mail: pairat@mcu.ac.th
การศึกษา - พ.ศ. ๒๕๒๖ น.ธ.เอก สำนักเรียนวันจันทรประสิทธิ์
- พ.ศ. ๒๕๓๒ ป.ธ. ๔ สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๓๙ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) เอกปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D.(Philosophy, ABAC U.)
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง
- พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ เป็น อาจารย์ประจำวิชา ปรัชญาเบื้องต้น
- พ.ศ. ๒๕๔๐ บรรยายวิชา ศาสนากับการพัฒนา
- พ.ศ. ๒๕๔๑ บรรยายวิชา พุทธปรัชญาเถรวาท ๑
- พ.ศ. ๒๕๔๑ บรรยายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๗
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
- พ.ศ. ๒๕๔๖ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี พ.ศ.

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา เรื่อง "พุทธจริยศาสตร์เถรวาทเป็นอัตนิยมหรือไม่" บทความเรื่อง "พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม"

๒๕๓๓

เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาเบื้องต้น

๒๕๔๑

ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-