คณะกรรมการบริหารบุคคล
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๕ วัดสามพระยา วรวิหาร ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๗๖๒-๗๒๘๒ e-Mail: Khunin2012@hotmail.com
การศึกษา ๑.สถาบัน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์
๒.สถาบัน Pune University Maharatchara State India สาขาวิชา M.A.(Politic)
ประวัติการทำงาน

๒๕๒๔ เป็นนิสิตปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี
๒๕๒๕-๒๘ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณบดี
๒๕๒๘-๓๐ ลาไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอินเดีย 
๒๕๓๓-๓๕ เป็นเลขานุการคณะครุศาสตร์ 
๒๕๓๕ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชาการบริหารศึกษา คณะครุศาสตร์ (อีกตำแหน่งหนึ่ง) 
๒๕๓๕-๓๖ เป็นรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๓๖-๔๐ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๑-๔๒ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 
๒๕๔๑-๔๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล 
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๔๒-๒๕๔๕ เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
๒๕๔๕-๕๓ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
๒๕๖๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-