คณบดี
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ ,ผศ.ดร.


รก.คณบดีคณะครุศาสตร์
035-248-000 ต่อ8094