คณบดี
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
035-248-000 ต่อ8242

เบอร์ติดต่อ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๔๒