คณบดี
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.


คณบดีคณะครุศาสตร์

สถานที่เกิด

จังหวัดนครสวรรค์

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

ที่อยู่ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

สถานที่ทำงาน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การติดต่อ
การศึกษา

ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม, พธ.ด.

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เจ้าคณะเขตสายไหม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

ประวัติการศึกษาดูงาน
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ตำราวิชาการ เอกสารประกอบการสอน (โปรดระบุชื่อผลงาน)
            
ที่ปรึกษา
งานบริการสังคม
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-