คณบดี
พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.


คณบดีคณะพุทธศาสตร์
035-248-000 ต่อ8096

ดาวน์โหลด CV