คณบดี
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
035-248-000 ต่อ8055

เบอร์ติดต่อ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๕๕