คณบดี
พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร.


คณบดีคณะสังคมศาสตร์
035-248-000 ต่อ8093

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

-  ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๓

การศึกษา -
ประวัติการทำงาน -
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-