ผู้อำนวยการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.


ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
035-248-000 ต่อ8162

เบอร์ติดต่อ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๖๒