ผู้อำนวยการ
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.


รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
02-623-5368

เบอร์ติดต่อ ๐๒-๖๒๓๕๓๖๘