ผู้อำนวยการ
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์


ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด 169 บ้านบุแบป หมู่ที่ 7 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สถานที่ทำงาน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดต่อ โทรศัพท์ 081-308-6942
การศึกษา 1)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2524 วุฒิที่ได้รับ พธ.บ. สาขาวิชา สังคมวิทยา
2)สถาบัน มหาวิทยาลัยปูเณ่ ปีทีจบการศึกษา 2529วุฒิที่ได้รับ M.A. สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ประวัติการทำงาน 2530 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2534 เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์
2536 เป็นรองอธิบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
2540 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
2545 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2549 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2551 เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมฯ
2552 เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555 เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงปัจจุบัน
ประวัติการศึกษาดูงาน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ครั้ง
2)ไปศึกษาดูงานไต้หวัน 5 ครั้ง
3)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศรัสเซีย 1 ครั้ง
4)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยี่ยมประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี 1 ครั้ง
5)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 3 ครั้ง
6)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 3 ครั้ง
7)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนม่า 4 ครั้ง
8)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง
9)ไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-