ผู้อำนวยการ
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
035-248-000 ต่อ8032

สถานที่เกิด

๙๐ หมู่ ๘ บ้านพัฒนา ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๒๑๐๐
สถานที่ทำงาน

อาคารสำนักงานอธิการบดีห้อง ๒๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต. ล าไทร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๔ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ และสถาบันภาษา อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ มจร อยุธยา

การติดต่อ

๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๔ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔  E-Mail: pairat@mcu.ac.th

การศึกษา

-นักธรรมเอก (พ.ศ. ๒๕๒๕)
-เปรียญธรรม ๔ ประโยค (พ.ศ. ๒๕๓๒)
-พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๕) -อ.ม.(ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙)
-ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ตำแหน่งปัจจุบัน

-เป็นอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
 -เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชา ปรัชญา (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) -อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 -เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ตามคำสั่งที่ ๓๗๕/๒๕๕๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓)
 -เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันภาษา(ตามคำสั่งที่ ๑๑๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี พ.ศ.

เรื่อง กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก : บูรณาการเพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย

๒๕๕๙

เรื่อง กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒๕๖๒

เรื่อง พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านการประพฤติทุจริตในสังคมไทย

๒๕๖๓

ตำราวิชาการ

หนังสือ
(๑) หนังสือ “ปรัชญาการเมืองตะวันออก” จัดพิมพ์โดย ส นักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑
(๒) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา “อภิปรัชญา”, ๒๕๖๐
(๓) หนังสือ “ญาณวิทยา”, ๒๕๖๔
(๔) เอกสารคำสอนวิชา “สุนทรียศาสตร์”, ๒๕๖๔

บทความ
(๑) บทความเรื่อง “Kant’s Theory of Knowledge” (ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ ทางวิชาการ เรื่อง “มหาจุฬาวิชาการ” พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๔๘๙-๕๒๔)
 (๒) บทความเรื่อง “Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation” (ตีพิมพ์ในวารสารของ International Association for Buddhist Thought & Culture, the Department of Buddhist Studies of Dongguk Univ. Seoul, Korea ชื่อวารสาร International Journal of Buddhist Thought & Culture ฉบับเดือน September 2015, Vol. 25, pp. 123-41. เผยแพร่ใน http:/dx.doi.org/10.1689/IJBTC.25.6)
 (๓) บทความเรื่อง “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสู่การศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการคิดเชิง วิเคราะห์” (ตีพิมพ์ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๙-๑๓๕)
 (๔) บทความเรื่อง “วิถีแห่งผู้น าและระบอบการปกครอง:ธรรมราชย์ จอมปราชญ์ จอม ธรรม” (ตีพิมพ์ในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๘-๔๒ และใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า ๒๒๑-๒๔๔)
 (๕) บทความวิจัยเรื่อง “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก:บูรณาการเพื่อ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย” (ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ หน้า ๕๔-๗๐)
 (๖) บทความเรื่อง “พุทธวิธีในการปรองดอง” (ตีพิมพ์ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า ๖๖-๘๕ และใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ เนื่อง ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๗๖-๑๙๖)
 (๗) บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” (ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ The 2nd Proceeding National Conference MCURK 2019 เรื่อง “ฟื้นชีวิตคืนจิต วิญญาณทวารวดี” หน้า ๘๔๘-๘๕๙)
 (๘) บทความวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการพัฒนาจิตส านึกต่อต้านการประพฤติทุจริตใน สังคมไทย” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๓๖ - ๑๔๕)
 (๙) บทความเรื่อง “มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรม” ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๔๕-๓๖๑)