ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพะเยา โทร 054870141