รองอธิการบดี
พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแผ่
035-248-8747 ต่อ 8747

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน  ต.ลำไทร อ. วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐
การติดต่อ

โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๗๔๗ อีเมล์ chamnan@mcu.ac.th

การศึกษา
 • น.ธ.เอก ป.ธ. ๙
 • พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดปากน้ำ 
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ เป็นผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน เป็น รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)