ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตพะเยา โทร 054870141