ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์ โทร 044513384