ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระราชรัตนมุนี, รศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โทร 034299356