ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โทร 034299351