ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โทร 034299351