ผู้อำนวยการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
035-248-000 ต่อ8099

เบอร์ติดต่อ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๙๙