รองอธิการบดี
พระศรีญาณวงศ์,ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ

โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๓-๖๙๕๐

การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุญเรือง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมคุณ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • พ.ศ.๒๕๓๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้ประโยค ๑ - ๒ สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๓๙ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๔๑ สอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๔๓ สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (เกียรตินิยมอันดับที่ ๒)
 • พ.ศ.๒๕๕๓ สำเร็จปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (Excellent)
 • พ.ศ.๒๕๕๖ สำเร็จปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-