รองอธิการบดี
พระโสภณวชิราภรณ์


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรุณราชวราราม 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
การติดต่อ 0-2226-3398 ต่อ 8020
การศึกษา - นักธรรมเอก
- เปรียญธรรม ๖ ประโยค
- พธ.บ.(บริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

- เลขานุการอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
- เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
- เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-