รองอธิการบดี
พระวิมลมุนี


รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ

-

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน

-

สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ
การศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-