ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 48
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2320

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2750

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)และแนวทางการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๖ ๑. ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากร ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ ๒. การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ให้นิสิตเข้าเรียนในพื้นที่ (Onsite) ดังนี้ - ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ - ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ - ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิต ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ ๓. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในพื้นที่ (Onsite) ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สถาณการณ์ปกติ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร ๔. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
3292

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕

มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2601

มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2049

ลงพื้นที่แจกกล่องห่วงใย จากอธิการบดี มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม “มจร” จัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1329

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม “มจร” จัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจความพร้อม รพ.สนาม มจร รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙
03 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1418

ตรวจความพร้อม รพ.สนาม มจร รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย100 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้บริเวณชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย
02 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1003

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร มอบกล่องห่วงใย100 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้บริเวณชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔
01 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1948

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔

สมัชชาสงฆ์ไทยฯบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยโควิดในไทย
24 ก.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
659

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีมติอนุมัติเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแจ้งเจ้าอาวาส ญาติโยม ในสหรัฐอเมริกา ร่วมบริจาคช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

Facebook