ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 26
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)
14 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1115

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID – 19)
10 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
156

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID – 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)
10 เม.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
192

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕)
30 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
968

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
521

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในสถานการณ์โรคโควิด-19
13 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
479

นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในสถานการณ์โรคโควิด-19

ขอเชิญชวนประชาคม มจร ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
09 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
602

ขอเชิญชวนประชาคม มจร ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

มาตรการ มจร ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ตลอดเดือน พ.ศ.2564
07 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
689

มาตรการ มจร ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ตลอดเดือน พ.ศ.2564

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในมหาวิทยาลัย
07 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
286

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในอาคาร ทั่วทั้งหอพักนิสิต สถานพยาบาล อาคารเรียนรวม อาคารหอฉัน และมหาจุฬาบรรณาคาร อาคารสถาบันวิปัสสนา อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารหอสมุดและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ
06 ม.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
471

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ

Facebook