ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓)
19 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2885
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓

มจร ออกมาตรการ ๑๔ ข้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ข้อ ๑ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ โดยกำหนดรูปแบบและวิธีการสอนให้เป็นไปตามแนวทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ข้อ ๒ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสอบวัดผลและประเมินผลของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ ให้ดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ( รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ)

ข้อ ๓ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนงาน ตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ ห้องเรียน หรือหน่วยวิทยบริการ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง โดยพิจารณาการปรับเหลื่อมวันเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนถึงรูปแบบและวิธีการ ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือไม่ทำให้งานของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ( รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ)

ข้อ ๔ การเข้า-ออก ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสอดส่องดูแลเป็นการเฉพาะ และกวดขันบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ให้ทุกส่วนงานยกระดับความเข้มข้นในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะห้องทำงานให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

ข้อ ๖ ให้คณะบุคคลที่เป็นบุคลากรหรือลูกจ้าง รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการใช้อาคารแต่ละหลังเป็นการเฉพาะ ( รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ)

ข้อ ๗ ในหอพักนิสิต ที่มีนิสิตชาวไทยและชาวต่างประเทศพำนักอยู่ ให้เพิ่มความรัดกุมในการลงทะเบียนเข้า- ออก หากมีนิสิตอาพาธหรือป่วยให้ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที และให้แยกนิสิตที่อาพาธหรือป่วย แยกออกจากหอพักนิสิต โดยให้พัก ณ สถานที่ กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะ และไม่อนุญาตให้เข้าพักในหอพักจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข้อ ๘ ในส่วนกลาง ให้จัดอาคารสถานพยาบาลเป็นที่พักของนิสิตที่อาพาธหรือป่วย ส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดสถานที่ตามความเหมาะสม

ข้อ ๙ การฉันภัตตาหารเช้าและเพลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิตที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ ให้แต่ละรูปแยกฉัน โดยใช้ภาชนะของแต่ละรูป ( รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ)

ข้อ ๑๐ ให้งดหรือเลื่อนการจัดโครงการที่กำหนดไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

ข้อ ๑๑ การรับสมัครนิสิตใหม่ในทุกระดับการศึกษา ให้เน้นวิธีการรับสมัครทางระบบออนไลน์เป็นหลัก

ข้อ ๑๒ ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเลื่อนพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลายลง

ข้อ ๑๓ ในส่วนกลางให้มีศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ( รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ)

ข้อ ๑๔ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ลงนาม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
  04 มิ.ย. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1626
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗
  06 ม.ค. 65 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1976
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖
  31 ต.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2403
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๕
  27 ก.ย. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2948
 • มจร เปิดโรงพยาบาลสนามภายในตึกสร้างใหม่ 5 ชั้น ความจุ 537 เตียง
  12 ส.ค. 64 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2220