ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
4908

คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)

ให้อนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
๑)กำหนดมาตรการ บริการจัดการ และแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาสมหาวิทยาลัย และ คปค.๑๙
๒) ประสานงานกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และหามาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ คปค.๑๙
๓)เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และบริหารจัดการให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุด
๔)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีและ คปค.๑๙ มอบหมายจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงนามโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ