ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2448

คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)

ให้อนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
๑)กำหนดมาตรการ บริการจัดการ และแนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาสมหาวิทยาลัย และ คปค.๑๙
๒) ประสานงานกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่ และหามาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ คปค.๑๙
๓)เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และบริหารจัดการให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงและประหยัดสุด
๔)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีและ คปค.๑๙ มอบหมายจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงนามโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
  14 พ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1101
 • มาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  04 พ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2339
 • บริษัทเทพสิริ ฟู๊ด จำกัด และบริษัทฟู๊ด แพลนเน็ต จำกัด มอบเนื้อไก่แช่แข็ง จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำโรงทาน แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย Covid-19
  21 เม.ย. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1117
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
  31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1457
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓)
  19 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1524