ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
2067

คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)

ให้อนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
๑)กำหนดแนวทาง จัดระเบียบการเดิน การนั่ง การฉันภัตตาหารเช้า-เพล ให้เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๒) กำดับดูแล จัดเตรียมสถานที่ บริเวณอาคารหอฉัน ให้เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๓) ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องอุปโภค บริโภค พื้นที่ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสุขลักษณะ

๔)มอบหมายให้คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงนามโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ