ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)
31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
1458

คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)

ให้อนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
๑)กำหนดแนวทาง จัดระเบียบการเดิน การนั่ง การฉันภัตตาหารเช้า-เพล ให้เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๒) กำดับดูแล จัดเตรียมสถานที่ บริเวณอาคารหอฉัน ให้เป็นไปตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๓) ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องอุปโภค บริโภค พื้นที่ บุคลากร นิสิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามสุขลักษณะ

๔)มอบหมายให้คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงนามโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
  14 พ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1102
 • มาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  04 พ.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2339
 • บริษัทเทพสิริ ฟู๊ด จำกัด และบริษัทฟู๊ด แพลนเน็ต จำกัด มอบเนื้อไก่แช่แข็ง จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อจัดทำโรงทาน แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย Covid-19
  21 เม.ย. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1117
 • คำสั่ง ศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส-๑๙ (ศปค.๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)
  31 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  2448
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๓)
  19 มี.ค. 63 | มหาจุฬาฯ (COVID-19)
  1524